Podyplomowe
Studium Interlingwistyki
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

aktualizacja: czerwiec 2008


Wprowadzenie | Plan studiów | Artikoloj [Artykuły] | Hejmen [Strona główna]


       

       

Eksternistyczne Podyplomowe Studium Interlingwistyki

Plan studiów - lata 2005/06/07/08

 

1. rok – 2005/06                  wykł   sem.   godz.   egz.    wykładowca

Komunikacja językowa              W        I           10        S, E     dr I. Koutny

Kultura esperancka                    W        I           10        S, E     dr Z. Galor

Literatura esperancka 1-2           W        I-II       20        S, E     mgr L. Ligęza, mgr T. Chmielik

Interlingwistyka 1-2                    W        I-II       20        S, E     dr hab.V. Barandovska-Frank (DE),

                                                                                               dr hab. Detlev Blanke (DE),

                    mgr Bradio Moro (USA/PL)

Morfologia i składnia (ogól.)       W        II         10        S, E     mgr Michael Farris (USA/PL)

Gramatyka esperanta 1                W        II         10        S, E     dr I. Koutny

 

2. rok – 2006/07

Fonetyka (ogólna i esp.)              W        III        10        S, E     prof. J. Wells (GB), dr I. Koutny

Semantyka i leksykologia (ogól.)  W        III        10        S, E     mgr Michael Farris (USA/PL)

Literatura esperancka 3                W        III        10        S, E     mgr István Ertl (HU/LU)

Gramatyka esperanta 2-3              W        III-IV   20        S, E     dr I. Koutny, doc. M. DucGoninaz (FR)

Pragmalingwistyka                       W        IV        10        S, E     prof. Aleksander Melnikov (RU),

          dr I. Koutny

Lingwistyka stosowana                W        IV        10        S, E     dr I. Koutny

Historia ruchu esperanckiego       W        IV        10        S, E     mgr Aleksander Korĵenkov (RU)

 

3. rok – 2007/08

Współczesna literatura esp.          K         V         10        E          mgr I. Ertl

Aktualne problemy ruchu esp.      W        VI        10        Z          prof. H. Tonkin (USA)

Seminarium dyplomowe               S         V-VI    10                 dr I. Koutny

Wykład monograficzny                W        V-VI    20        E, Z

Seminarium specjalizacyjne           S         V-VI    20        S, Z    

Psychologiczne aspekty komunikacji – doc Claude Piron (CH)

Socjologiczne aspekty komunikacji – dr Z. Galor

Język a społeczeństwo – prof. H. Tonkin

Komunikacja międzykulturowa – dr I. Koutny

Problematyka części mowy dr B. Wacha (HU)

           Podstawy nauczania języków – dr K. Kovats (HU/NL)

Dydaktyka nauczania esperanta – mgr Maria Majerczak, mgr Zs. Korody (HU)

W: wykład,  K: konwersatorium,  E: egzamin,  S: seminarium z oceną,  Z: zaliczenie

 

W ramach trzyletniego eksternistycznego studium organizowano są sesje raz w semestrze (w wrześniu i lutym). Podczas intensywnego tygodnia odbywają cztery 10-godzinowe kursy i egzaminy. W ciągu semestru studenci pracują nad zadaniami wyznaczonymi na sesje i konsultują się z wykładowcami poprzez pocztę elektroniczną.

Kursy kończą się egzaminem (oprócz ostatniego semestru) i studenci otrzymują ocenę również za pracę semestralną. Trzeci rok umożliwia im specjalizacje, które są realizowane zależnie od wyboru studentów, ich liczby oraz możliwości. Studenci piszą prace dyplomowe z wybranej specjalizacji i podczas końcowego egzaminu przedstawiają ją.

Absolwent Studium Interlingwistyki ma podstawowe znajomości z zakresu: językoznawstwa ogólnego i stosowanego, komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, szczegółową wiedzę w dziedzinie języków planowanych oraz kultury, literatury i językoznawstwa esperanta. Według specjalizacji, absolwent posiada dodatkowe umiejętności w dziedzinie językoznawstwa, literatury, komunikacji językowej albo dydaktyki esperanta.

 

                                                     

Dr Ilona Koutny

Kierownik Studium Interlingwistyki, UAM

Poznań, 2008-02-26

 

 
Wprowadzenie | Plan studiów | Artikoloj [Artykuły] | Hejmen [Strona główna]