Postdiplomaj
Interlingvistikaj Studoj
ĉe la Universitato Adam Mickiewicz
Poznań (Pollando)

aktualigita: majo 2008


al la Studplano | al la Ligoj | al la sesio-raportoj | Hejmen


       La Universitato Adam Mickiewicz (UAM) en Poznań, la dua plej granda universitato en Pollando ofertas 3-jaran eksteran postdiploman studadon pri interlingvistiko, kiu funkcias jam de 10 jaroj. La internacia kursaro okazas en la Lingvistika Instituto, sub la gvido de d-rino Ilona Koutny, membro de la Akademio de Esperanto. Inter la prelegantoj estas elstaraj esperantologoj, kiel profesoroj Humphrey Tonkin, John Wells, Aleksander Melnikov, kaj Michel Duc Goninaz; doktoroj Vera Barandovska-Frank, Detlev Blanke, Katalin Kováts (Smideliusz), Zbigniew Galor kaj Blazio Wacha; la poetino Lidia Ligęza, ekspertoj de sia tereno kiel Maria Majerczak, Tomasz Chmielik, István Ertl, Aleksander Korĵenkov, Michael Farris kaj  Bradio Moro.

       La Interlingvistikaj Studoj donas superrigardon pri ĝenerala kaj aplikata lingvistiko, fokusiĝas al  internacia kaj interkultura komunikado, traktas planlingvojn kaj detale okupiĝas pri gramatiko, literaturo, kulturo kaj historio de esperanto. En la tria jaro eblas specialiĝi pri komunikado, lingvistiko, literaturo, tradukado, planlingvistiko aŭ pri lingvopedagogio. Pro la metodika formado la Studoj ricevas specialan rolon en la instruista trejnado. Ekde la studjaro 2007/08 realiĝas kunlaboro kun ILEI.

       Unusemajnaj intensaj sesioj (surlokaj kursoj de po 4 studobjektoj kaj ekzamenoj) okazas unufoje dum la semestro (fine de septembro kaj komence de februaro), intertempe la gestudentoj laboras pri siaj taskoj hejme kaj konsultiĝas rete kun la prelegantoj. La gestudentoj pretigos diplomlaboraĵon kaj post la fina ekzameno ricevos atestilon pri Interlingvistikaj Studoj.

       Partoprenontoj povas aliĝi el la tuta mondo por la studjaro 2008/2009 ĝis la 15-a de aŭgusto 2008. Pli frua anonco estas bonvena. La unua sesio okazos inter la 13-17.09.2008

       Postuloj: diplomo pri superagradaj studoj kaj bona scio de esperanto. Partoprenontoj devas plenumi orientigan teston antaŭ la komenco de la Studoj komence de la unua sesio. Kelkaj stipendioj estas antaŭvidataj dank'al ESF (Esperantic Studies Foundation)

       Kotizo por unu semestro: 1850 PLN (ĉ. 500 EUR), reduktita 700 PLN (ĉirkaŭ 200 EUR) por B-landoj.

Por pluaj informoj kaj aliĝilo kontaktu: interling(ĉe)amu.edu.pl aŭ:

d-rino Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj
Lingvistika Instituto de Universitato Adam Mickiewicz
al. Niepodległosci 4, PL 61-874 Poznan
T: +48 61 829 36 75,
Hejme: +48 61 872 83 09
E: ikoutny(ĉe)amu.edu.pl  

Ċi-foje okazos ankaŭ festa interlingvistika simpozio kun riĉa programo okaze de la 10-jariĝo de la Studoj post la unua sesio (18-19a de septembro), al kiu ni invitas ĉiujn niajn gestudentojn kaj prelegantojn kaj interesiĝantojn. La septembra sesio estas kunligita kun la semajnfina kultura renkontiĝo ARKONES (19-21.09), same en Poznano, kiu post la intensa tutsemajna serioza laboro ebligas malstreĉiĝon (kun teatraĵoj, muziko, diskutoj ktp).

Se la studontoj bezonas lingvan perfektigon, eblas aranĝi superanivelan intensan lingvokurson (unusemajnan) antaŭ la septembra sesio kontraŭ kroma kotizo.

 
al la Studplano | al la Ligoj | al la sesio-raportoj | Hejmen