KURSA TEMARO:

 • Sintagmo - frazo, sintagmotipoj kaj frazanalizo
  1. Segmentado de la frazo al frazelementoj kaj ilia funkcio (subjekto, objekto, predikato, adjektoj kaj epitetoj)
  2. Logika kaj gramatika rilato en la sintagmo; nemarkita rilato, regado, akordo
 • Strukturo de propozicio, vortordo, fokuso
  1. Ordo de frazelementoj kaj ensintagma vortordo (dekstra / maldekstra branĉado)
  2. Rolo de korpuso en la analizo
 • Verba sintagmo (kaj transformo al substantiva)
  1. Fiksaj kaj liberaj komplementoj (rekcioj kaj adjektoj)
  2. Valentoj, alternaj objektoj
 • Substantiva sintagmo
 • Adjektiva kaj adverba sintagmoj
 • Subjekto kaj objekto
 • Nerekta objekto kaj predikato
 • Esprimo de cirkonstancoj
 • Fraztipoj, kunmetitaj frazoj: kunorditaj
 • Kunmetitaj frazoj: suborditaj

Biliografio

 • Notoj kaj taskoj de Michel DucGoninaz pri gramatiko 2.
 • Barczay Zsuzsa: Verba regado kun prepozicio en Esperanto kaj la ekvivalentaj formoj en la hungara. En: Esperantologiaj kajeroj 1. Red. I. Szerdahelyi. Budapest: ELTE
 • Gledhill, Christopher (1998): The Grammar of Esperanto. Munchen: Lincom Europa
 • Janton, Pierre (1987): Latentaj Strukturaj trajtoj de la Esperanta gramatiko. En: Studoj pri la internacia lingvo. Red. M. DucGoninaz Gent: AIMAV
 • Jensen, Wim (2008): Naturaj vortordoj en Esperanto. Rotterdam: UEA
 • Kalocsay, K – Waringhien, G: Plena analiza gramatiko de esperanto. UEA
 • Verbaj strukturoj en Esperanto kaj rimarkoj pri ilia instruado. In: R. Haupenthel (red.): Instrui – dokumenti – organizi. Festlibro por la 80a naskiĝtago de Claude Gacond. Bad Bellingen: Iltis 2011: 165-174)
 • Wells, John (1978): Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. UEA
 • Wennergren, Bertilo (2005): Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko. Esperanto Ligo por Norda Ameriko