ZBIGNIEW GALOR
ENKONDUKO EN ESPERANTAN KULTURON

unua semestro 2014/15

Temoj

 • Fundamentoj de teorio pri kulturo
  1. bazaj konceptoj de kulturo (de materia - ĝis spirita, artoj)
  2. socio kaj kulturo
  3. lingvo kaj kulturo
  4. specifikeco de esperanta kulturo
 • Kulturo - nacio, lingvokomunumo - socio
 • Interna ideo, finvenkismo - raŭmismo
 • Arto kiel esperanta kulturo
  1. rolo kaj karaktero de literaturo en la esperantmovado
  2. ĉu aliaj artoj?
 • Filmarto
  1. tradukitaj filmoj
  2. originalaj filmoj
 • Teatro
 • Muziko
 • Scienco kiel esperanta kulturo
  1. rolo de scienco en la esperantmovado
  2. demando pri originaj sciencaj atingoj (esploroj pri esperantmovado)
 • Eduko kiel esperanta kulturo
  1. rolo de la eduko en la esperantmovado
  2. instruado kaj edukado: celoj kaj periloj
  3. efikeco de la edukado
 • Formoj de esperanta kulturo kaj partopreno en ĝi
  1. esperantamaskulturo
  2. esperantelitkulturo
  3. esperantsubkulturo
  4. esperantkontraŭkulturo
 • Kulturaj institucioj de esperantmovado:
  1. bibliotekoj
  2. gazetaro
  3. eldonejoj
  4. fakaj institucioj kaj organizoj
  5. instrucentroj
 • Kulturo de esperantisto
  1. personeco de esperantisto
  2. "tipaj" esperantistoj
  3. fonaj konoj de esperantistoj


Baza literaturo

 • Auld, W. (1986): Kulturo kaj internacia lingvo. Chapeco: Fonto
 • Banet-Fornalowa Z., La unuaj jaroj de nia teatro (1896 - 1914), 1997, LF n-ro 166.
 • Banet-Fornalowa Z., La Esperanto-kabaredo en Pollando, 1996, LF n-ro 160.
 • Banet-Fornalowa, Z (1996): Skize pri Esperanto-teatro, Mettmann.
 • Blanke D. (1986): Pri „interna ideo” de Esperanto. En: Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado, Budapest.
 • Csiszár E. (1994): Heredi kulturon esperantistan. En: Aktoj de internacia scienca simpozio "Esperanto 100-jara". Vieno: Pro Esperanto, Maribor: Interkulturo
 • Ĉarto de PEN, 1996, LF n-ro 161.
 • Ĉeĉuk, M. (1976): Esperanto ĉu scenlingvo? // Internacia lingvistika simpozio ‘Esperanto kiel lingvisitka bazo de universala gramatiko kaj de metalingvo kaj kiel universala lingva fenomeno’ (u. Kumrovec, 04-06.1975). – Zagreb, p.19-32.
 • Dasgupta, P. (1987): Towards a Dialogue between the Sociolinguistic Sciences and Esperanto Culture. En: Language Problems & Language Planning 1987/3
 • Diversaj aŭtoroj (2001): Esperanto kaj kulturo – sociaj kaj lingvaj aspektoj. Aktoj de la 19-a Esperantologia Konferenco en la 81-a UK. N. Rašić, Z. Galor, G. Berveling, A. Melnikov, M. Fettes. Rotterdam: UEA, 2001. – 50 paĝoj.
 • Forster P.G.(1982): The Esperanto Movement, Hague - Paris - New York
 • Golden B. (1995): Kaŭzo kaj prevento de kulturŝokoj. En: Literatura Foiro, n-ro 158
 • Hämäläinen, R. (2001a): Ĉu ekzistas esperanta folkloro? – Esperantolehti, 2001, n-ro 2, aprilo, p. 12-15.
 • Hämäläinen, R. (2001b): Ĉu ekzistas esperanta folkloro? – Esperantolehti, 2001, n-ro 3, junio, p. 8-11.
 • Janton, P. (1988): Esperanto: lingvo – literaturo – movado. – Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1988, 119 p.
 • Korjxenkov A. (1998): Esperanto post la jaro 2000, Rotterdam.
 • Lapenna I., ĉefred. (1974): Carlevaro, T., Lins, U., Lapenna, I. Esperanto en perspektivo. Ĉefred. I. Lapenna. – London/Rotterdam: Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-problemo (Universala Esperanto-Asocio), 1974. – XXII+844 p.
 • Lapenna I. (1977): Hamburgo en retrospektivo. 2-a kompletigita eld. — Kopenhago, 1997. — 11 + 151 p.
 • Lapenna I. (1989): Cent jaroj de parola Esperanto-kulturo. En: Memorlibro pri la internacia jubilea esperanto-konferenco cent jaroj de esperanto-kulturo, K. Perko (red.), Graz.
 • Lavanchy J-J., Ankaux nin koncernas la jubileo de kinarto!, 1995, LF n-ro 157.
 • Leyk J. (1985): Esperanto-komunumo, kromrezulto, instrumento ĉu subjekto?.En: Strategiaj demandoj de la esperanto-komunumo, Varsovio.
 • Mayer H. (1989): Eldonejoj, kulturaj centroj, bibliotekoj. En: Memorlibro pri la internacia jubilea esperanto-konferenco cent jaroj de esperanto-kulturo, K. Perko (red.), Graz.
 • Melnikov, A. (1985): Specifeco de fonaj scioj de la personoj uzantaj Esperanton. IN: Acta Interlinguistica. 12-a Scienca Interlingvistika Simpozio. Varsovio: ACI
 • Melnikov, A. (1989) – Paronimio en Esperanto: premisoj, mekanismo, uzado por vortludoj. – Acta Interlinguistica: 13-a Scienca interlingvistika simpozio, 27.04. – 01.05. 1985. – Varsovio. – Pp. 71–101.
 • Melnikov, A. (1989) – Мельников, А. С. Некоторые семантические проблемы выбора и обработки лексики для междунарондого планового языка. – En: Interlinguistica Tartuensis. Vol. 6. – Tartu: eld. de la Tartua Ŝtata Universitato, p. 76–90.
 • Melnikov, A. (1990) – Мельников, А. С. Принципы построения и функционального развития планового международного языка в современной интерлингвистике: Дис. … канд. филолог. наук: 10.02.19. – Тарту/Минск. – 196 с. (Manuskripto.)
 • Melnikov, A. (1992) – Specifaj kulturaj scioj de la esperantista kvazaŭetno kaj ilia respeguliĝo en la koncerna lingv(aĵ)o. – Rostov-na-Donu. – 105 p.
 • Melnikov, A. (2001a) – Elementoj de originala Esperanto-kulturo kaj ilia lingva reflektiĝo // Esperanto kaj kulturo – sociaj kaj lingvaj aspektoj. Aktoj de la 19-a Esperantologia Konferenco en la 81-a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 1996. Red. Detlev Blanke. – Rotterdam. – P. 33–46.
 • Melnikov, A. (2001b) – Pri la estetika funkcio de Esperanto. // Studoj pri interlingvistiko; Studien zur Interlinguistik; Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke; Festschrift für Detlev Blanke zum 60. Geburstag. Red. Sabine Fiedler, Liu Haitao. – Dobřichovice (Praha), 2001. – Pp. 603-627.
 • Melnikov, A. (2002) – Мельников, А.С. Предпосылки появления эстетической (экспрессивной, эмотивной) функции (ЭФ) у планового международного языка (ПМЯ) апостериорного типа и некоторые ее проявления в эсперанто. // Сборник научных трудов "Образование и наука – основной ресурс развития в третьем тысячелетии". По материалам межвузовской научно-практической конференции, г. Ростов-на-Дону, ИУБиП, май 2001 г. Часть II "Образование. Гуманитарные дисциплины. Юриспруденция". Под общей редакцией С.С. Светашева. – Ростов-на-Дону: Институт управления, бизнеса и права, 2002 год. – С. 28-38. Melnikov, A. (2004) – Мельников, А. С. Лингвокультурологические аспекты плановых международных языков (на фоне этнических языков). – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ. – 631 c.
 • Melnikov, A. (2007) – Esperanto – lingvo de kulturo kaj personeco. – М.: Изд-во Европейского университета права «Justo». – 96 p. (Eldonita egide de la Interlingvistikaj Studoj ĉe la Poznana Universitato Adam Mickiewicz, Pollando.)
 • Melnikov, A. (2008) – Vortludoj kaj luda komunikado en Esperanto: lingvaj premisoj, tipoj, specifeco kaj antologieto. – M.: Eŭropa Universitato „Justo“. – 221 p. (Eldonita egide de AIS).
 • Oksaar, E. (1988): Kulturemtheorie. Ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung. Hamburg: Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften
 • Piron, C. (1989): Who are the speakers of Esperanto? // Interlinguistics: aspects of the science of planned languages. Edited by Klaus Schubert, Dan Mawell. (Trands in linguistics. Studies and monographs; 42). – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 157-172.
 • Piron, C. (1994a): Le défi des langues. Du gachis au bon sens. Paris: L'Harmattan
 • Piron, C. (1994b): Esperanto el la vidpunkto de verkisto // Aktoj de Internacia Scienca Simpozio ‘Esperanto 100-jara’. Red. H.M. Maitzen, H. Mayer, Z. Tišljar. — Vieno/Maribor, 1994. — P. 114–126.
 • Raši , N. (1994): La rondo familia. Sociologiaj esploroj en Esperantio, Pisa.
 • Regoczi E., Paĝoj el la hungaraj tradicioj de la esperanta teatro, 1998, LF n-ro 171.
 • Révész S. (1985): Esperantio. En: Strategiaj demandoj de la esperanto-komunumo, Varsovio.
 • Rossi N.: Jen mi olda, 1996, LF n-ro 163.
 • Sikosik, Z. (1999): Esperanto sen mitoj. Mensogoj kaj memtrompoj en la Esperanto-informado. – Antverpeno: Flandra E-Ligo, 1999. – 311 p. Silfer G., Lasta amkanto por Bilitis, 1997, LF n-ro 167.
 • Stocker, F. (1996): Kiu parolas Esperanton? / Wer spricht Esperanto? Analizo de la Esperanto-movado en Germanio laŭ soci-demografiaj, asoci-politikaj, soci-kulturaj aspektoj. Red. M. Haase. – München: Lincom Europa, 1996. – 150 p.
 • Studoj (2001): Studoj pri interlingvistiko; Studien zur Interlinguistik; Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke; Festschrift für Detlev Blanke zum 60. Geburstag. Red. Sabine Fiedler, Liu Haitao. – Dobřichovice(Praha), 2001. – 736 p.
 • Tiŝljar, Z. (1997): Esperanto vivos malgraŭ la esperantistoj. Maribor: Interkulturo & Zagreb: Libro TIM
 • Tiŝljar Z. (1998): Karakterizoj de la kulturo de Esperantista popolo. – En: Memorlibro. Kolekto de prelegoj dum solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapeŝto 17/18 04 1997). – Red. T. Gecsö, Zsuzsa Varga-Hasonits. – Budapest: ELTE, p. 112-114
 • Tonkin, H. (2006): Lingvo kaj popolo. Aktualaj problemoj de la Esperanto-movado. Rotterdam: UEA. – 159 paĝoj. (Itallingva versio: Lingua e un popolo, Una. Problemi attuali del movimento esperantista. Venafro: Eva. 2009. – 170 paĝoj). Trifonĉovski L., Ni ne sidu eterne sur la fina benko, 1970, LF n-ro 2.
 • Tyblewski T.(1985): Skizo pri personeco de esperantisto. Vaasovio.
 • Usakiewicz W. (1989): Esperancja, kultura i kulturotwórcze mechanizmy, Varsovio. van Themaat, Verloren W.A. (1984): Kulturo en Esperanto kaj aliaj planlingvoj: la lingvistika, makrokultura kaj mikrokultura bazoj. – In: Planlingvistiko, 11-1984, p. 1-11.
 • Wood, R.E. (1979): A voluntary, non-ethnic, non-territorial speech community. En: W.F. Mackay, J. Omstein (red): Sociolinguistic studies in language contact. The Hague: Mouton de Gruyter
 • Zilah E. (1989): Cent jaroj de filozofio kaj socisciencoj en Esperanto. En: Memorlibro pri la internacia jubilea esperanto-konferenco cent jaroj de esperanto-kulturo, K. Perko (red.), Graz.

Skribaj taskoj

Temoj por skriba prilaboro:

  1. Specifikeco de e-kulturo.
  2. Lingvokomunumo kaj e-kulturo.
  3. E-kulturo kiel kriterio de diferencigo inter „finvenkismo” kaj „raumismo”.
  4. Rolo de literaturo en la e-movado.
  5. Filmarto kiel formo de e-kulturo.
  6. Teatro kiel formo de e-kulturo.
  7. Muziko (kantoj) enkadre de e-kulturo.
  8. Funkcioj de scienco en la e-movado.
  9. Kultura rolo de e-eduko.
10. Kulturaj organizoj de e-movado.
11. E-kulturo kaj kulturaj sangoj en nuntempa mondo.