image

En la foto: UAM Poznano invitas / AMU Poznan invites

Interesiĝo pri magistraj studoj: specialiĝo Interlingvistiko kadre de Lingvistiko kaj informmastrumado

Interest in master studies with a specialization in Interlinguistics in the framework of Linguistics and Information Management

En Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en Poznano, Pollando jam de 1998 funkcias internaciaj postdiplomaj interlingvistikaj studoj.
Por la studjaro 2022/23 estas planate startigi 2-jarajn magistrajn studojn por internacia studentaro pri interlingvistiko enkadre de la fako Lingvistiko kaj Informmastrumado (en la Fakultato pri Modernaj Lingvoj kaj Literaturoj).

The international Interlinguistic Studies has functioned at Adam Mickiewicz University (AMU), in Poznan, Poland since 1998.
A new two-year Masters degree program in Interlinguistics is planned to begin in the 2022/23 academic year in the framework of studies of Linguistics and Information Management (in the Faculty of Modern Languages and Literatures) for international students.

La dulingva (esperanta kaj angla) programo inkludas:

• kontinuon de Esperanto kaj la angla en supera nivelo (C1-C2)
• lingvistikon (fonetikon, morfologion, sintakson, semantikon) de Esperanto kaj tra ĝi ĝeneralajn nociojn de lingvistiko kaj lingva tipologio
• internacian kaj interkulturan komunikadon, lingvopolitikon
• analizon de planlingvoj (de filozofiaj tra naturalismaj ĝis artaj lingvoj)
• kulturon kaj literaturon de Esperanto kaj tra tio aliron al mondaj tendencoj
• tradukadon inter la angla kaj Esperanto
• informatikajn ilojn kaj metodojn por lingvistoj (retejoj, korpusoj, tradukiloj ktp).

The bilingual program (in Esperanto and English) includes:

• Continuation of Esperanto and English at a high level (C1-C2)
• Linguistics (phonetics, morphology, syntax, semantics) of Esperanto and through it the principal concepts of linguistics and linguistic typology
• International and intercultural communication, language policy
• Constructed languages (from philosophical through naturalistic to art languages)
• Culture and literature of Esperanto and through this an approach to global trends
• Translation between English and Esperanto
• Information tools and methods for linguists (web sites, corpora, translation tools etc.).

La informoj en du lingvoj, Esperanto kaj angla, plus la plenigenda respondilo elŝuteblas ĉi tie.
La studprogramo kaj informoj elŝuteblas ĉi tie.

The information in two languages, Esperanto and English, plus the form to fill out can be downloaded here.
The study program and information can be downloaded here.

Informis / Informed:
Prof. dr hab. Ilona Koutny
Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj / Director of Interlinguistic Studies
Adam Mickiewicz Universitato / Adam Mickiewicz University
al. Niepodleglosci 4
PL-61-874 Poznan
http://interl.amu.edu.pl

Interlingvistikaj Studoj