Nazwa przedmiotu wykł. sem. godz. egz. wykładowca

I rok

Fonetyka (ogólna i esp.) W I 20/30 S,E prof. John Wells (GB) (do 2011)
prof. Nicolau Dols (ES) (od 2014)
prof. Ilona Koutny
Kultura esperancka W I 20/30 S,E prof. Aleksander Melnikov (RU)
prof. †Zbigniew Galor (do 2016)
prof. Humphrey Tonkin (USA) (2017)
Literatura esperancka 1 W I 20/30 S,E prof. Humphrey Tonkin (USA) (2017)
mgr Lidia Ligęza
mgr Tomasz Chmielik
Interlingwistyka 1 W I 20/30 S,E prof. Věra Barandovská-Frank (CZ/DE)
Komunikacja językowa W II 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Morfologia i składnia (ogól.) W II 20/30 S,E mgr Michael Farris (USA/PL)
Gramatyka esperancka 1 W II 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Literatura esperancka 2 W II 20/30 S,E mgr Lidia Ligęza
mgr Tomasz Chmielik

II rok

Semantyka i leksykologia (ogól.) W III 20/30 S,E mgr Michael Farris (USA/PL)
Gramatyka esperanta 2 W III 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Literatura esperancka 3 W III 20/30 S,E mgr István Ertl (HU/LU)
Interlingwistyka 2 W III 20/30 S,E prof. Věra Barandovská-Frank (CZ/DE)
Gramatyka esperanta 3 W IV 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
prof. Sabine Fiedler (DE)
Pragmalingwistyka W IV 20/30 S,E prof. Aleksander Melnikov (RU)
prof. Ilona Koutny
Lingwistyka stosowana W IV 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Historia ruchu esperanckiego W IV 20/30 S,E inż. Aleksander Korzhenkov (RU)

III rok

Współczesna literatura esp. K V 20/30 E mgr István Ertl (HU/LU)
Aktualne problemy ruchu esp. W VI 20/30 Z prof. Humphrey Tonkin (USA) (2002-2014)
Wykład monograficzny W V - VI 40/60 Z,E zobacz niżej
Seminarium specjalizacyjne S V - VI 40/60 Z
Seminarium dyplomowe S V - VI 20/30 Z

W zależności od możliwości i potrzeb wykłady specjalistyczne i seminaria prowadzili:

  Socjologiczne aspekty komunikacji – prof. †Zbigniew Galor
  Językowe aspekty komunikacji – prof. Sabine Fiedler (DE), prof. Klaus Schubert (DE), prof. Ilona Koutny
  Komunikacja międzykulturowa – prof. Ilona Koutny
  Interlingwistyka - dr hab. †Detlev Blanke (DE), prof. Věra Barandovská-Frank (CZ/DE), dr Ulrich Lins (DE)
  Seminarium literackie – prof. Humphrey Tonkin (USA), dr †Vilmos Benczik (HU), mgr István Ertl (HU/LU), mgr Tomasz Chmielik
  Tłumaczenia – mgr Kristin Tytgat (BE), mgr István Ertl (HU/LU), mgr Tomasz Chmielik
  Podstawy nauczania języków – dr Katalin Kováts (HU/NL)
  Dydaktyka nauczania esperanta – dr Katalin Kováts (HU/NL), mgr Zsófia Kóródy (HU/DE), prof. Ilona Koutny

W: wykład, K: konwersatorium, E: egzamin, S: seminarium z oceną, Z: zaliczenie

W ramach trzyletnich eksternistycznych studiów podyplomowych organizowane są sesje raz w semestrze (we wrześniu i w lutym). Podczas intensywnego tygodnia odbywają się cztery 10-godzinne kursy i egzaminy. W ciągu semestru studenci pracują nad zadaniami wyznaczonymi na sesje, konsultują się z wykładowcami poprzez pocztę elektroniczną i korzystają z elementów e-learningu. Kursy kończą się egzaminem (oprócz ostatniego semestru), studenci otrzymują również ocenę za pracę semestralną. Trzeci rok umożliwia im specjalizacje, które są realizowane w zależności od wyboru studentów, ich liczby oraz możliwości. Studenci piszą pracę dyplomową z wybranej specjalizacji i przedstawiają ją podczas końcowego egzaminu.

Absolwent Studiów Interlingwistyki dysponuje podstawową wiedzą z zakresu językoznawstwa ogólnego i stosowanego oraz komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, a także szczegółową wiedzą w dziedzinie języków planowych oraz kultury, literatury i lingwistyki esperanta. Zależnie od specjalizacji, absolwent posiada dodatkowe umiejętności w dziedzinie językoznawstwa, literatury, komunikacji językowej, translatologii lub dydaktyki esperanta.

prof. UAM dr hab. Ilona Koutny
Kierownik Studiów Interlingwistyki, UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Etnolingwistyki
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Sekretariat: +48 61-829-36-63, +48 61-829-36-64
interlin@amu.edu.pl
ikoutny@amu.edu.pl